Správy a udalosti

Oznámenie o habilitačnej prednáške PhDr. Andrey Grominovej, PhD.

12.3.2019

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 12. 3. 2019 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Andrey Grominovej, PhD., odbornej asistentky na FF UCM v Trnave, na tému „Ruská poézia 2. polovice 20. storočia ako zrkadlo spoločenských, kultúrnych a filozofických aspektov “ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Umelecký svet I. Ždanova, A. Jeriomenka a A. Parščikova (k diskusii o „metarealizme“)“ v odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry.