Udialo sa na fakulte

Študentská posterová konferencia

5.11.2012   Študentská posterová konferencia

Študentská posterová konferencia 2012
(Katedra germanistiky)

Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre študentov študijných programov, ktoré patria pod odbor „Cudzie jazyky a kultúry“, aby mohli prezentovať svoje získané znalosti v oblasti odbornej komunikácie v spoločenskovedných, ekonomických a technických odboroch a rozšíriť si svoje znalosti o ďalšie z rôznych odborov.
Úlohou posterovej konferencie bolo umožniť študentom rozvíjať svoje znalosti odborného jazyka špecifickým smerom na základe ich osobných preferencií a záujmov, umožniť im pracovať so získanou odbornou slovnou zásobou, prakticky aplikovať svoje znalosti z teórie a praxe prekladu, ale aj lingvistky, pri práci s odbornými textami, ktoré budú potrebovať pri príprave svojich posterov.
Účasť na konferencii umožnila študentom pochopiť súvislosti a aspekty rôznych vedecko-technických postupov a technológií. V konečnom dôsledku konferencia pomôže pri zvyšovaní stupňa zručnosti študentov v odbornej komunikácii.
Tematické okruhy konferencie: Špecifické technologické postupy, Neznáme objavy vedy a výskumu, Nové vedecko-technické postupy, Nové objavy vo vede a výskume.