Správy a udalosti

Habilitačná prednáška Mgr. Petra Fraňa, PhD.

30.3.2021   Habilitačná prednáška Mgr. Petra Fraňa, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 30. 03. 2021 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti UCM č. 611 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Petra Fraňa, PhD., odborného asistenta na FF UCM v Trnave, na tému „Hľadanie počiatkov rímskej filozofie“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Systematický rozmer Ciceronovej filozofickej činnosti“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania systematická filozofia 6101 (2.1.2).Verejný audiovizuálny priamy prenos z habilitačného konania bude pre záujemcov dostupný v čase jeho konania tu: https://meet.jit.si/habilitacnaprednaskaffucm30032021