Správy a udalosti

Oznámenie o inauguračnej prednáške doc. PhDr. Matúša Porubjaka, PhD.

29.10.2019

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 29. 10. 2019 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční inauguračná prednáška doc. PhDr. Matúša Porubjaka, PhD., docenta na FF UCM v Trnave, na tému „Počiatky praktickej filozofie v antickom Grécku“ v odbore 2.1.2 systematická filozofia.