Správy a udalosti

Prezentácia publikácie L. Lenovského: Naši vo svete - Slováci južne od hranice Slovenska III.

29.4.2019 - 30.4.2019

(Dve prezentácie dvoch monografií a slovenského zahraničného vydavateľstva)

V dňoch 29. a 30. apríla 2019 sa uskutočnili prezentácie dvoch vedeckých monografií.
Jedna z pera prof. PhDr.Ladislava Lenovského, PhD. z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave s názvom Naši vo svete - Slováci južne od hranice Slovenska III. a druhá autora doc. PhDr. Miroslava Kmeťa, PhD. z Katedry histórie FF UMB v Banskej Bystrici s názvom Krátke dejiny dolnozemských Slovákov III.

Obe publikácie sú pokračovaním dvoch predchádzajúcich dielov I. a II. s rovnomenným názvom.
Vydalo ich Vydavateľstvo Ivan Krasko v Nadlaku (Rumunsko) v rámci edície Vedecké monografie a Knižnica dolnozemského Slováka.

Prvá prezentácia sa uskutočnila v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave pod gesciou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Univerzitnej knižnice v Bratislave, Vydavateľstva Ivan Krasko v Nadlaku a Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.
Prezentácie publikácií a vydavateľstva sa zúčastnili aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí JUDr. Ján Varšo, CSc., podpredseda úradu PhDr. Peter Prochácka, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Oľga Nachtnamová, PhD., zástupcovia akademických a vedecko-výskumných inštitúcií a verejnosť. Podujatie moderovala Mgr. art. Milina Sklabinski, PhD. z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, činnosť vydavateľstva predstavil Mgr. Pavel Hlásznik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, zástupca Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku a Vydavateľstva Ivan Krasko v Nadlaku. Monografiu L. Lenovského predstavil doc. PhDr. Michal Babiak, CSc. z Katedry estetiky FF UK v Bratislave.

Monografiu M. Kmeťa predstavil prof. Phdr. Ján Botík, DrSc., emeritný profesor. K publikáciám sa vyjadrili aj autori a následne prítomní hostia prostredníctvom príhovorov, diskusných príspevkov a otázok.

Druhá prezentácia sa uskutočnila v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici pod gesciou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivan Krasko a Vydavateľstva Ivan Krasko v Nadlaku.
Prezentácie sa zúčastnili rektor UMB v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., členovia akademickej obce a verejnosť. Podujatie moderovala Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová z UMB v Banskej Bystrici, činnosť vydavateľstva Ivan Krasko predstavil Mgr. Pavel Hlásznik, monografiu L. Lenovského predstavili doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., jedna z recenzentov, dekanka FF UCM v Trnave a vedúca Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave a doc. PhDr. Michal Babiak, CSc. Publikáciu M. Kmeťa predstavil doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. z Katedry histórie FF UMB v Banskej Bystrici. K publikáciám sa vyjadrili aj autori a následne v diskusii aj prítomní.

Prezentované publikácie sú dôležitou súčasťou výskumu dejín a kultúry komunít Slovákov žijúcich v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku. Prispievajú k rozšíreniu poznatkov o takmer tristoročnom etnokultúrnom vývoji našich krajanov, o ich súčasnom národnostnom jestvovaní a perspektívach do budúcnosti.
Publikácie sú dôstojným reprezentantom súčasného historiografického, etnologického a kulturologického výskumu vedecko-pedagogických pracovníkov UCM v Trnave a UMB v Banskej Bystrici.

Všetky tri diely publikácie Naši vo svete - Slováci južne od hranice Slovenska budú dostupné v univerzitnej predajni kníh a univerzitnej knižnici UCM v Trnave.