Správy a udalosti

Katedra psychológie otvára psychologickú poradňu

28.10.2015   Katedra psychológie otvára psychologickú poradňu

Katedra psychológie pod záštitou Rektorátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave otvára začiatkom zimného semestra 2015/2016 psychologickú poradňu, náplňou ktorej je poskytnúť študentom a pracovníkom UCM odbornú psychologickú starostlivosť na úrovni univerzitného pracoviska.

Charakteristika psychologickej poradne 

Psychologická poradňa poskytuje študentom všetkých študijných odborov a pracovníkom UCM komplexné poradenstvo, pomoc a podporu v rôznych životných situáciách, zahrňujúc osobnú, študijnú i pracovnú oblasť. 

Prostredie a spôsob univerzitného štúdia môže byť pre mnohých študentov nadmieru záťažové, a to hneď vo viacerých oblastiach. Nielen samotný nástup na nový spôsob štúdia, či celé obdobie, ktoré študenti na vysokej škole strávia, ale rovnako aj prirodzený spôsob dospievania a stabilizácie v oblasti profesijného smerovania, osobné dozrievanie či oblasť partnerských vzťahov. V každej tejto sfére nastávajú situácie, kedy študenti potrebujú vyhľadať odbornú pomoc psychológa. Pri viacerých typoch problémov môže mať včasná psychologická intervencia zásadný preventívny charakter. Sekundárne pole pôsobnosti poradenského centra predstavujú samotní zamestnanci UCM, ktorí čelia ako v pracovnej, tak i osobnej sfére svojim vlastným záťažovým situáciám bez možnosti odbornej konzultácie. Prípadnú pomoc alebo odbornú konzultáciu môžete získať v našej poradni, ktorá je otvorená pre Vás. 

Služby psychologickej poradne sú k dispozícii výlučne študentom a pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom univerzity. Všetky poskytované psychologicko-poradenské služby centra sú bezplatné. 

Kto sme a ako pracujeme? 

Psychologická poradňa má k dispozícii odborníkov z rôznych oblastí psychológie pre potreby jednotlivých klientov. Psychologicko-poradenské činnosti zabezpečujú štyria psychológovia z katedry psychológie pod odbornou garanciou supervízora so samostatnou licenciou. Jednotliví psychológovia sú k dispozícii klientom priamo v poradni v rozsahu 2 hodín týždenne. Stretnutie si môžete dohodnúť prostredníctvom e-mailu u Vami vybraného psychológa. Psychologická poradňa poskytuje jednorazové konzultácie, ale aj pravidelnú poradenskú či terapeutickú činnosť. 


doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave, kde ukončila aj doktorandské štúdium. Od roku 2000 pôsobí ako odborný asistent a v súčasnosti aj ako vedúca Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Venuje sa problémom detí a mládeže, v súčasnosti najmä problematike umierania a smrti v teórii i praxi (Keď umiera dieťa, Praktická tanatológia I. - 2010, Kapitoly z tanatológie - 2013). Rok pôsobila v charitatívnej organizácii Break (Hunstanton, Norfolk, Veľká Británia) pre ťažko chorých a postihnutých. Zameriava sa na problematiku zvládania náročných a krízových situácií, vyrovnávania sa so stratami, problematiku smútenia a riešenia nárokov vyplývajúcich z akademického prostredia. 

Konzultačné hodiny: Termín stretnutia vopred dohodnúť mailom. 

e-mail: slavka.demuthova(zav.)ucm.sk 


Mgr. Gabriela Ruttmarová, PhD. absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Trnavskej univerzite v roku 2003, kde v roku 2010 získala titul PhD. V rokoch 2003 - 2011 pracovala ako školský psychológ na viacerých základných školách v Trnave, neskôr ako odborný asistent na Materiálovo-technologickej fakulte STU v Trnave. Momentálne pracuje ako odborný asistent na Katedre psychológie FF UCM v Trnave, kde sa špecializuje najmä na oblasť poradenstva a psychoterapie. Absolvovala polročné vzdelávanie v detskom hospici Plamienok zamerané na prácu s ťažko chorými pacientmi, seminár Práce s deťmi s ADHD, seminár pre prácu s autistickým pacientom. Je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku (Gestalt terapia). Poskytuje poradenstvo a psychoterapiu v oblasti osobnostných a vzťahových kríz. 

Konzultačné hodiny: Termín stretnutia vopred dohodnúť mailom. 

e-mail: g.ruttmar(zav.)gmail.sk 


Mgr. Lenka Selecká, PhD. absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Bakalársky stupeň štúdia ukončila v roku 2008. V priebehu magisterského stupňa sa výskumne venovala poruchám spánku a tento stupeň štúdia ukončila v roku 2010. Nasledovalo doktorandské štúdium v študijnom odbore sociálna psychológia a psychológia práce, v priebehu ktorého sa výskumne venovala psychologickým aspektom asociálneho a prosociálneho správania sa. Doktorandské štúdium ukončila v roku 2013 dosiahnutím titulu philosophiae doctor. Aktuálne pôsobí na Katedre psychológie FF UCM ako odborná asistentka. Praktické skúsenosti s klientmi má hlavne v oblasti práce so závislými osobami od psychoaktívnych látok, pri ktorých bola hlavnou náplňou práce psychoedukácia, prípadná krízová intervencia a psychologická asistencia pri skupinovej terapii. Okrem už spomenutých oblastí záujmu ponúka i podporu vo vzťahových problémoch, pri práci na sebapoznávaní a osobnostnom raste. 

Konzultačné hodiny: Termín stretnutia vopred dohodnúť mailom. 

e-mail: lenka.selecka(zav.)ucm.sk 


Mgr. Ivana Václaviková, PhD. absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas magisterského štúdia získavala praktické skúsenosti v organizácii DSS MOST, ktorá je zameraná na poskytovanie sociálnych a psychologických služieb ľuďom s duševnou poruchou a ich rodinám. V roku 2013 úspešne obhájila dizertačnú prácu a v súčasnosti pôsobí na Katedre psychológie FF UCM ako odborný asistent. Zároveň pracuje na pozícii psychológa v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Okrem diagnostickej a poradenskej činnosti týkajúcej sa školského výkonu a profesionálnej orientácie sa venuje i deťom s poruchami správania a emocionálnymi problémami a poskytuje poradenstvo ich rodičom a vyučujúcim. Absolvovala workshopy Úvod do 3D coachingu, Prístup zameraný na človeka, Práca s emóciami v poradenskom procese a Skupinová dynamika. Od januára 2015 je frekventantkou dlhodobého výcviku v integratívnej psychoterapii. Ponúka poradenstvo a podporu v oblasti osobnostného rozvoja, zvládania záťaže a interpersonálnych konfliktov. 

Konzultačné hodiny: Termín stretnutia vopred dohodnúť mailom. 

e-mail: ivana.vaclavikova(zav.)ucm.sk 

Kde nás nájdete? 

Kontaktné údaje 
Kontaktná osoba / koordinátor 
Mgr. Gabriela Ruttmarová, PhD. 
mob.: +421 948 006 192 
e-mail: gabriela.ruttmarova(zav.)ucm.sk 

Kde nás nájdete 

Psychologickú poradňu nájdete v priestoroch hlavnej budovy Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (prízemie, miestnosť medzi vrátnicou a podateľňou).