Správy a udalosti

Medzinárodné vedecké sympózium PREPCON

25.6.2018 - 26.6.2018

V dňoch 25. - 26. júna 2018 sa na Katedre germanistiky FF UCM uskutočnilo medzinárodné vedecké sympózium PREPCON.

Sympózium bolo venované výskumu lexikalizovaných konštrukcií. Je súčasťou trilaterálneho projektu s Ústavom nemeckého jazyka v Mannheime, Nemecko a Univerzitou v Santiago de Compostella, Španielsko. Čiastkový projekt je venovaný kontrastívnemu výskumu predložkovo-menných konštrukcií, ktoré tvoria minimálne komunikačné jednotky. Originalita výskumu spočíva v novej metodike extrakcie dát z korpusov a explikácii výsledkov pomocou jednotnej metodológie založenej na skúmaní lexikálnej petrifikovanosti a variantnosti ustálených konštrukcií a ich kolokačného potenciálu.

Katedra germanistiky hostila špičkových vedcov v Európe v oblasti výskumu ustálených slovných spojení.

Pri tejto príležitosti udelil rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. zlatú medailu UCM dr. Kathrin Steyeovej z Ústavu nemeckého jazyka v Mannheime za dlhoročnú a kvalitnú prácu v oblasti výskumu slovných spojení a lexikografie a za intenzívnu spoluprácu s našou univerzitou.