Správy a udalosti

Diskusné popoludnie o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi

24.4.2017   Diskusné popoludnie o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi

Od poznania k múdrosti prežiarenej duchom... 

Počas celého roka 2017 si slovenská kultúrna verejnosť pripomína 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, významného slovenského spisovateľa, novinára, politika a organizátora kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelického kňaza a prvého predsedu Slovenskej národnej rady. 24. apríla 2017 o 14.00 hod., presne v deň pamätného výstupu štúrovcov na Devín, sa na pôde Univerzitnej knižnice Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila panelová diskusia venovaná osobnosti Jozefa Miloslava Hurbana. Organizátori podujatia – Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave, Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave v spolupráci s Parlamentným inštitútom Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a Univerzitnou knižnicou UCM v Trnave, pozvali štyroch hostí z rozličných oblastí vedeckého a spoločenského života. Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. predstavila J. M. Hurbana ako ideológa vedy na základe jeho úvah publikovaných na stránkach Slovenských pohľadov v roku 1846. PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD. (Parlamentný inštitút Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky) priblížila publiku významné udalosti zo života J. M. Hurbana a zdôraznila jeho kľúčovú úlohu v národno-uvedomovacom procese Slovákov. Na jej vystúpenie nadviazal doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. (Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM), ktorý venoval pozornosť úlohe J. M. Hurbana pri organizácii dobrovoľníckych výprav v revolučnom zápase 1848 - 1849. Študent FF UCM v Trnave, Samuel Kusenda, upozornil na tradíciu folklórnych revolučných piesní, ktoré reflektujú udalosti revolučných rokov 1848 - 1849. Diskusie sa zúčastnil kultúrny atašé a prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Vladislav Kulikov a dekanka FF UCM v Trnave doc. Katarína Slobodová Nováková. Podujatie je jedným z množstva akcií, ktoré sa realizujú v rámci osláv 20. výročia vzniku UCM v Trnave.


Pozvánka 
Filozofická fakulta UCM v Trnave, Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM, Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave v spolupráci s Parlamentným inštitútom Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a Univerzitnou knižnicou UCM v Trnave pozývajú, pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, všetkých záujemcov na diskusné popoludnie o J. M. Hurbanovi, ktoré sa bude konať 24. apríla 2017 o 14.00 hod. v čitárni univerzitnej knižnice. Diskutovať budú hostia: prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc., doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. a PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD. a študent FF Samuel Kusenda.