Správy a udalosti

Fakultné kolo ŠVOČ

23.4.2014   Fakultné kolo ŠVOČ

Správa o organizovaní Študentskej vedecko-odbornej činnosti v akademickom roku 2013/2014

Do študentskej vedecko-odbornej činnosti sa v akademickom roku 2013/2014 zapojilo 59 študentov, ktorí vypracovávali svoje odborné práce v rámci deviatich rôznych vedných oblastí. Všetky práce boli najskôr posudzované a oponované odborníkmi z katedier filozofickej fakulty.
Fakultné kolo ŠVOČ sa uskutočnilo dňa 24. apríla 2014. Študenti svoje práce prezentovali v samostatných sekciách pred odbornou komisiou a divákmi z radov študentov. V odborných komisiách pôsobilo celkovo 33 pracovníkov fakulty.
V jednotlivých sekciách boli ako najlepšie vyhodnotené tieto práce:

Sekcia: Anglický jazyk a literatúra
1. miesto: Lenka Straková: Terminology of Company law
2. miesto: Martina Sadloňová: Classification of monolingual and bilingual specialized dictionaries
3. miesto: Miroslava Balážová: Julian Barnes - The Sense of Ending (Linguistic Criticism)

Sekcia: Etnológia
1. miesto: Zuzana Belavá: Antropológia pútnictva: Púť do Santiaga de Compostela
2. miesto: Štefan Ižák: Šport ako etnoidentifikačný prvok v spoločnosti
3. miesto: Slávka Radošinská: Komunita „gamerov“

Sekcia: Filozofia
1. miesto: Dávid Tyrol: Pôvod hriechu u sv. Augustína
2. miesto: Paulína Bakošová: Davide Hume
3. miesto: Peter Takáč: Machiavellizmus

Sekcia: História
1. miesto: Michal Materný: Internačný tábor v Podolínci
2. miesto: Bíľová Kristína, Voříšek Jozef: Henoteizmus a mytológia Slovanov pred kristianizáciou strednej Európy
3. miesto: Wittman Mário: Osobnosť Fényesa Eleha

Sekcia: Nemecký jazyk a literatúra
1. miesto: Miriam Matulová: Literarische Darstellung der Grenzsituation im Roman „Schwarze Sonne scheine“
2. miesto: Tarabová Stanislava: Modalität in der Verfassung der Europäischen Union
3. miesto: Markovič Marcel: Nationalsozialistische Propaganda im Film

Sekcia: Pedagogika
1. miesto: Chovancová Vladimíra: Pozitívne a negatívne faktory nástupu absolventov učiteľstva do školskej praxe
1. miesto: Sliacka Lenka: Edukačné možnosti detí, mládeže a dospelých so zrakovým postihnutím
2. miesto: Ertlová Martina: Asociálne správanie a jeho prevencia v edukačnom prostredí školy
3. miesto: Staňová Veronika: Rola prarodičov v domácej príprave žiakov na vyučovanie

Sekcia: Psychológia
1. miesto: Katarína Kováčová, Jana Šarmírová: Pôsobenie mediálnych obsahov televízneho spravodajstva na úzkosť a náladu jednotlivca
2. miesto: Martin Grepiniak: Vplyv hudby na rozoznávanie emócií v tvári
3. miesto: Petra Hajtmanová: Kresba obľúbenej rozprávky u detí stredného školského veku

Sekcia: Ruský jazyk a literatúra
1. miesto: Zdenka Horňáková: Obraz ženy v tvorbe I. S. Turgeneva

Sekcia: Slovenský jazyk a literatúra
1. miesto: Silvia Javorčeková: Problematika vojny a SNP v próze Alfonza Bednára
2. miesto: Jolana Blahová: Peter Benický a manierizmus
3. miesto: Karol Horníček: Oscar Wilde - Martýr svojho umenia

Všetci menovaní študenti budú ocenení účelovými štipendiami z vlastných zdrojov fakulty.
Vypracoval: PhDr. Ján Demčišák, PhD.

Program sekcií ŠVOČ 2014
Pre študentov, ktorí sa nezúčastnia ŠVOČ (ako súťažiaci alebo diváci) prebieha vyučovanie normálnym spôsobom. Po ukončení sekcie sa realizuje vyučovanie podľa platného rozvrhu.