Správy a udalosti

Oznámenie o inauguračnej prednáške izr. prof. dr. Alji Lipavic Oštir

14.3.2019

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 14. 3. 2019 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční inauguračná prednáška izr. prof. dr. Alji Lipavic Oštir, docentky na FF UCM v Trnave, na tému „Rozvoj viacjazyčných stratégií cezhraničných zamestnancov“ v odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry.