Správy a udalosti

Katedra germanistiky prezentovala svoje expertízne skúsenosti

12.11.2019

Projekt Internacionalizácia a rozvoj doktorandského štúdia (2018-1-SK01-KA203-046375) riešený na Katedre germanistiky FF UCM vyhodnotila Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) ako úspešný projekt strategického partnerstva programu Erasmus+ a na základe vysokého bodového hodnotenia vo výberovom procese ho zvolila ako príklad dobrej praxe pre ostatné slovenské univerzity.

Členovia projektového tímu Monika Hornáček Banášová a Ján Demčišák boli agentúrou SAAIC pozvaní, aby na informačnom dni, ktorý sa uskutočnil dňa 12. novembra 2019 v Bratislave, predstavili riešený projekt, podelili sa o svoju expertízu a skúsenosti s prípravou a podávaním žiadosti o grant a zástupcom iných vysokých škôl poskytli cenné praktické rady.