Správy a udalosti

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce - Hornáček Banášová

8.9.2020

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 8. 9. 2020 o 9.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.2 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční habilitačná prednáška PaedDr. Moniky Hornáček  Banášovej, PhD., odbornej asistentky na FF UCM v Trnave, na tému „Lexikalizácia a kategórie modálnosti v jazyku“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Präpositionale Wortverbindungen als rekurrente phraseologische Minimaleinheiten im modalen Bereich“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry 7357 (2.1.32).