Správy a udalosti

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce - Čana

8.9.2020

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 8. 9. 2020 11.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.2 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Tomáša Čanu, PhD., odborného asistenta na FF UCM v Trnave, na tému „O pôvode normativity“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „O pôvode pravidiel. Wittgenstein a jeho kritici“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania systematická filozofia 6101 (2.1.2).