Správy a udalosti

Oznámenie o inauguračnej prednáške doc. PhDr. Josefa Dohnala, CSc.

6.4.2017   Oznámenie o inauguračnej prednáške doc. PhDr. Josefa Dohnala, CSc.

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. zo dňa 8. 12. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 6. 4. 2017 o 10.00 hod. sa v novej dolnej zasadačke rektora UCM Z0.2 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční inauguračná prednáška doc. PhDr. Josefa Dohnala, CSc., docenta na FF UCM v Trnave, na tému „Základní faktory změny paradigmatu v ruské literatuře na přelomu 19. a 20. století“ v odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry.