Udialo sa na fakulte

Doktorandské kolokvium 2012: Nové metódy v korpusovej lingvistike

5.11.2012   Doktorandské kolokvium 2012: Nové metódy v korpusovej lingvistike

Doktorandské kolokvium 2012: Nové metódy v korpusovej lingvistike – jej možnosti a limity
(Katedra germanistiky)

Cieľom kolokvia bolo ukázať najnovšie metódy v oblasti korpusovej lingvistiky s poukázaním na jej prínos, možnosti a súčasné limity. Ide o relatívne mladý, ale veľmi progresívny smer v oblasti empirických výskumov jazyka. Okrem predstavenia najnovších tendencií v tejto oblasti si účastníci aj prakticky vyskúšali prácu s niektorými lingvistickými vyhľadávačmi a na konkrétnych úlohách si overili možnosti vyhľadávania a skúmania rôznych jazykových javov.
Tematické okruhy kolokvia: predstavenie lingvistických korpusov, ukážka metód korpusovej lingvistiky, aplikácia metód korpusovej lingvistiky.