Veda a výskum

Podklady k vymenúvaciemu konaniu - doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

1. Názov študijného programu: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry

2. Žiadosť o vymenovanie za profesora

3. Profesijný životopis

4. Najvýznamnejšie publikácie v cudzom jazyku

5. Zoznam publikačnej činnosti:
Filozofická fakulta UCM v Trnave
Filozofická fakulta MU v Brne

6. Zoznam citácií a ohlasov

7. Prehľad plnenia kritérií pre vymenúvacie konanie

8. Tézy inauguračnej prednášky

9. Oponenti:
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. (Pedagogická fakulta JU, České Budějovice)
Posudok - prof. Zelenka
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, DrSc. (Filozofická fakulta UP, Olomouc)
Posudok - prof. Pechal
prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc. (Filozofická fakulta PU, Prešov) 
Posudok - prof. Žemberová

10. Komisia:
prof. Peter Ďurčo, CSc., (Filozofická fakulta UCM, Trnava) - predseda 
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Filozofická fakulta MU, Brno)  
prof. PhDr. Anton Eliáš, CSc. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)  
prof. Natália Muránska, PhD. (Filozofická fakulta UKF, Nitra) 

11. Návrh inauguračnej komisie

12. Rozhodnutie Vedeckej rady FF UCM

13. Prezenčná listina zo zasadnutia VR, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za profesora

14. Dátum a dôvod ukončenia vymenúvacieho konania: 04. 12. 2017
udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor