Veda a výskum

Podklady k habilitačnému konaniu - Mgr. Tomáš Čana, PhD.

1. Názov študijného odboru: 6101 (2.1.2) pre odbor habilitačné konanie a inauguračné konanie systematická filozofia

2. Dátum doručenia žiadosti o habilitáciu: 02. 03. 2020

3. Žiadosť o habilitáciu

4. Téma habilitačnej práce: O pôvode pravidiel. Wittgenstein a jeho kritici 

5. Profesijný životopis

6. Zoznam publikačnej činnosti 

7. Prehľad plnenia kritérií pre habilitačné konanie

8. Oponenti:
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe, ČR)
posudok - prof. Kvasz 
doc. Petr Dvořák, Ph.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR)
posudok - prof. Dvořák
doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD. (Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica) 
posudok - doc. Schmidt

9. Komisia:
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. – predseda komisie (FF UCM Trnava)
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (Filozofická fakulta UK Bratislava)
doc. Eugen Zeleňák, PhD. (Filozofická fakulta KU Ružomberok)

Náhradník:  
prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. (Filozofická fakulta UK Bratislava)

10. Stanovisko habilitačnej komisie

11. Rozhodnutie Vedeckej rady FF UCM

12. Prezenčná listina zo zasadnutia VR, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za docenta.

13. Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania: 13. 11. 2020 
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave