Správy a udalosti

Študentská vedecká a odborná činnosť

30.4.2018

Do fakultného kola ŠVOČ (študentská vedecká a odborná činnosť) sa aj v tomto roku zapojilo množstvo študentov s aktuálnymi kultúrno-spoločenskými témami. Za prínosné spracovanie tém blahoželáme všetkým zúčastneným a prajeme veľa ďalších úspechov.

Na prvých troch miestach sa podarilo podľa katedier umiestniť týmto študentom:

Katedra anglistiky a amerikanistiky
1.miesto: Bc. Kamila Hroncová – Stylistic Features of Propaganda Slogans in Political Speech (PhDr. Gabriela Siantová, PhD. – školiteľ)
2.miesto: Nikola Roncová  – Initialisms in terminology. (PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. – školiteľ)
3.miesto: Samuel Dobrančin – Translation Criticism of the Novel. George R.R. Martin. A Game of Thrones. (PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. – školiteľ)

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
1. miesto: Hurbanová – Procesy formovania idey novopohanstva na príklade spoločenstva Rodný kruh
2. miesto: Sekerášová – Ľudové liečiteľstvo zvierat na Hornej Orave
3. miesto: Tuska – Národnostné školstvo ako faktor budovania identity Slovákov v Nadlaku a Hudecová - Rodové hľadisko vo výchove dieťaťa (na príklade mesta Prievidza) 

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
1. miesto: Bc. Andrea Balážová – Problém morálnej zodpovednosti v existenciazlime

Katedra germanistiky
1. miesto: Andreas Zhorelický – Der deutsche Einfluss bei der Entstehung des Slowakischen Staates
2. miesto: Jana Komárová – Entwicklung der Ortschaft Beluša
3. miesto: Matej Osrman – Die Entstehung und Entwicklung der deutschen Raketenforschung vor und während des zweiten Weltkriegs

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií
1. miesto: Bc. Matúš Burda – Vznik a vývoj jednotriednej elementárnej školy v Ruskej Kajni do roku 1968
2. miesto: Jozef Olšovský – Kartáginci
3. miesto: Zdenko Lehotský – Vylodenie v Normandii
3. miesto:  Patrik Kubička – Misia  Amerického Červeného kríža v Rusku – 1917

Katedra pedagogiky
1. miesto: Barbara Martincová – Edukácia žiakov s poruchami autistického spektra
2. miesto: Katarína Tóthová – Význam a osobnosť peer mediátora v školskom prostredí
3. miesto: Monika Jakubcová – Internet ako motivačný faktor ovplyvňujúci vyučovací proces

Katedra psychológie
1. miesto: Zuzana Semianová – Poruchy príjmu potravy v kontexte vzťahových potrieb
2. miesto: Denisa Lenártová – Význam a vplyv stravy na psychiku človeka
3. miesto: Kristína Víglaská, Gabriel Urban – Úloha anonymity pri prezentácii sebaobrazu vo virtuálnej komunikácii

Katedra rusistiky
1. miesto: Miroslava Kubíčková – Zobrazenie vzťahov medzi mužom a ženou vo vybraných dielach V. Briusova a M. Arcybaševa (PhDr. Andrea Grominová, PhD. – školiteľka)
2. miesto: Bc. Adam Kukuča – Prenikanie kriminálnej lexiky do súčasného ruského jazyka (doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc. – školiteľka)
3. miesto: Bc. Igor Cintula – Medzijazykové homonymá - falošní priatelia prekladateľa (doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc. – školiteľka)

Katedra slovenského jazyka a literatúry
1. miesto: Katarína Šimová – Jazykovo-štylistická analýza hry. S. Štepku Lás-ka-nie
2. miesto: Martina Irchová – Jazyk a folklór v nadväznosti na rozprávačskú tradíciu vybraných udalostí 50. rokov 20. storočia  na dolnom Zemplíne
3. miesto: Martina Markovičová – Využívanie expresívnych jazykových prostriedkov v bulvárnej tlači