Správy a udalosti

Oznámenie o habilitačnej prednáške Mgr. Juraja Mištinu, PhD.

9.11.2017

Oznámenie o habilitačnej prednáške Mgr. Juraja Mištinu, PhD.
V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 9. 11. 20179.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Juraja Mištinu, PhD., odborného asistenta na FPV UCM v Trnave, na tému „Rozvoj profesionálnych komunikačných zručností v nefilologických oblastiach štúdia na vysokej škole“ a obhajoba habilitačnej práce na tému „Tvorba a návrh kurikula na výučbu angličtiny doktorandov v prírodovedných a technických oblastiach štúdia“ v odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry.