Veda a výskum

Podklady k vymenúvaciemu konaniu - doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

1. Názov študijného programu: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry

2. Žiadosť o vymenovanie za profesorku

3.
 Dátum prerušenia vymenúvacieho konania a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
Prerušené vymenúvacie konanie: 02. 10. 2017
Odstránenie nedostatkov: do 15 dní (odo dňa doručenia informácie o prerušení vymenúvacieho konania)  
Otvorenie vymenúvacieho konania: 09. 11. 2017

4. Profesijný životopis

5. Zoznam publikačnej činnosti

6. Prehľad plnenia kritérií pre vymenúvacie konanie

7. Oponenti:
prof. PhDr. Jana Rakšányová, CSc. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc. (Filozofická fakulta UKF, Nitra)

8. Komisia: 
prof. Peter Ďurčo, CSc. (Filozofická fakulta UCM, Trnava) - predseda
doc. PaedDr. Slavomíra Tomášiková, PhD. (Inštitút germanistiky FF PU, Prešov)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU, Brno)
doc. PhDr. Milan Žitný, CSc. (Pedagogická fakulta TU v Trnave)

Náhradníci:
prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava)
prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)