Projekty

Najvýznamnejšie projekty fakulty

Medzinárodný projekt: Portugalsko-Slovensko-Poľsko-Česká republika
Názov projektu: Hybrid  Stories in Adult Education

Zodpovedný riešiteľ za FF UCM:  PhDr. Andrea Baranovská, PhD.
Riešiteľský tím za FF UCM:  PhDr. Andrea Baranovská, PhD., PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2017 - 2019
Finančná dotácia projektu: 20.012,- Eur
Charakteristika projektu:  The main goal of the project is to exchange practices for effective strategies for activating, counseling and motivating parents with low key competences for development. Specific objectives have been clearly determined and can be attained owing to the character and experience of the partnership.
The aims of the project Hybrid Stories in Adult Education is:
1. Enhancing the quality and adequacy of the offer of improving the adults’ Key Competences
2. Supporting the equality and integration in adult education in order to ensure high quality of learning.
3. Developing the cooperation between the organizations in the area of parents’ education.
In the project five Transnational Project Meetings have been planned every 6 months on average. One short-term course is planned to be organized during the project. The topic of the course will be Parental Key Competences.

Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka

Číslo projektu: APVV-0379-12
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Riešiteľské pracovisko: Katedra filozofie FF UCM
Spoluriešiteľská organizácia: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave
Časové rozpätie projektu: 2013 – 2017
Charakteristika projektu: Predmetom projektu je skúmanie filozoficko-etických dimenzií vplyvu NBIC-technológií a ich konkrétnych aplikácií na vylepšovanie človeka (human enhancement). NBIC-technológie ( „nano-bio-info-cogno technologies“) sú výsledkom najmodernejších vedecko-výskumných trendov snažiacich sa previesť revolučné poznatky do aplikačnej praxe, pričom už dnes je jasné, že zásadným spôsobom ovplyvnia život ľudí v najbližšej budúcnosti.

EU projekt COST Action IS1201

Číslo projektu: IS1201
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. – člen medzinárodného riadiaceho výboru (management committee) za Slovensko.
Riešiteľský tím: Chair of the Action: Dr. Donal O'MATHUNA (Dublin, City University, Ireland); Vice Chair: Prof. Heather DRAPER (UK); DC Rapporteurs: Dr. Kristiina TONNISSON (EE); Science officer: Dr. Andreas OBERMAIER
Časové rozpätie projektu: 2012 – 2016
Charakteristika projektu: Cieľom projektu je zlepšiť rozhodovanie v etických otázkach, ktoré vyvstávajú v súvislosti s prírodnými alebo človekom zavinenými katastrofami. Do projektu je zapojených 26 európskych krajín (http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1201).

Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave

Číslo projektu: ESF 26110230104
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
Riešiteľské pracovisko: Katedra pedagogiky, Katedra germanistiky, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave
Časové rozpätie projektu: 2013 - 2015
Charakteristika projektu: Hlavným cieľom projektu bolo skvalitniť a posilniť ľudské zdroje vo výskume a vývoji na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prostredníctvom vytvorenia a implementovania vzdelávacieho programu vysokoškolskej pedagogiky. Ďalším cieľom programu bola realizácia dvoch nových doktorandských programov na Filozofickej fakulte UCM. 

Skvalitnenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry na ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín pomocou metód výučby cudzích jazykov na FF UCM v Trnave

Číslo projektu: ESF: 26110230098
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jana Píšová, PhD.
Riešiteľské pracovisko: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Katedra pedagogiky
Časové rozpätie projektu: 2013 - 2015
Charakteristika projektu: Hlavným cieľom bolo skvalitniť vysokoškolskú prípravu budúcich učiteľov na výučbu slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín a dosiahnuť tak vyššiu úroveň súčasného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách národnostných menšín. Kvalifikovaní učitelia využívajúci moderné vyučovacie metódy tak dokážu odstrániť jazykové bariéry žiakov patriacich k národnostným menšinám, aby sa tí dokázali uplatniť na trhu práce a prispôsobiť sa požiadavkám vedomostnej spoločnosti. 

MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement)

Číslo projektu: FP 7 (THEME [SSH-2010-5.1-1], Grant agreement no: 266831
Koordinátor: Warwick University z Veľkej Británie
Riešiteľské pracovisko: Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
Časové rozpätie projektu: 2011 - 2015
Charakteristika projektu: Hlavným cieľom bolo štúdium súčasnej mládeže naprieč Európou a ich politickej/občianskej angažovanosti pod vplyvom historického a sociálneho dedičstva národa. Nosnou témou bolo štúdium kolektívnej pamäte. UCM bola súčasťou výskumného konzorcia 17 európskych univerzít. Projekt MYPLACE bol v roku 2011 vyhodnotený ako najlepšie spracovaná FP 7 žiadosť v rámci humanitných vied. 

Aplikovaná etika pre vedomostnú spoločnosť

Číslo projektu: ESF – NFP26110230002
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Matúš Porubjak, PhD.
Riešiteľské pracovisko: Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
Časové rozpätie projektu: 2010 – 2013
Charakteristika projektu: Projekt reaguje na zanedbávanie etickej dimenzie rozvoja vedomostnej spoločnosti. Cieľom je vytvoriť nový vzdelávací program s využitím najnovších didaktických metód e-learningového vzdelávania a najnovších vedeckých poznatkov.

PROPEUR – Regulácia vlastníctva v európskej vede, etike a legislatíve

Číslo projektu: 6RP/SAS6-CT-2003-510239
Zodpovedný riešiteľ: mim. prof. doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Koordinátor: Dr. Heather Widdows – Centre for the Study of Global Ethics, University of Birmingham, UK
Spoluriešitelia: (Prof. Ruth Chadwick, Centre for Economic and Social Aspects of Genomics (CESAGen), Lancaster University, UK, Dr. Aitziber Emaldi Cirion – Centre for Law and the Human Genome, Universidad de Deusto, Spain, Dr. Itziar Alkorta Idiakez – Department of Private Law, University of the Basque Country, Spain, Professor Claudia Wiesemann-Department of Medical Ethics and History of Medicine, University of Góettingen, Dr. Krassimir Petkov, Saint Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria, Prof. Goran Hermeren, Lund University, Sweden, Prof. Urban Wiesing, Institute of Ethics and History of Medicine, Tübingen University, Germany.
Časové rozpätie projektu: 2005 – 2007