Uchádzači / prijímačky

Kultúrno-historický cestovný ruch - kurz

Základné informácie o kurze 
Učebný plán kurzu
Prihláška 
Propagačné video

Prihlášky posielajte do 10. februára 2017 na adresu miroslava.ozvaldovajohn(zav.)doeucm.sk alebo ladislav.zupcanjohn(zav.)doeucm.sk.

Akreditovaný kurz „Kultúrno-historický cestovný ruch“ je zameraný na prípravu odborníkov v oblasti poskytovania služieb v cestovnom ruchu. Časový rozsah kurzu je 300 hodín rozdelených na teoretickú a praktickú časť. Študijný program je zameraný na osvojenie si elementárnych poznatkov z histórie, dejín umenia, ľudovej kultúry, geografie a topografie, kasteológie, či aktuálneho spoločensko-politického diania. Absolvent získa vedomosti v oblasti metodiky činnosti sprievodcu, manažmentu a marketingu cestovného ruchu a základnej terminológie anglického jazyka pre sprievodcu v cestovnom ruchu. V psychologicko-komunikačnej príprave Vás naučíme ako úspešne komunikovať s klientom, ako zvládať záťažové situácie, byť kreatívny, empatický, pracovať samostatne, mať spoločenské vystupovanie. Praktické cvičenia pod vedením skúsených lektorov v cestovnom ruchu sú zamerané na riešenie konkrétnych príkladov z praxe a na modelové a tematické situácie v teréne. Všetky odborné prednášky a cvičenia sú prepojené na prax. Poplatok zahŕňa študijné materiály, teoretickú výučbu a praktické cvičenia v rámci rozsahu kurzu.
Kurz je primárne zameraný na turizmus v stredoeurópskom priestore, v ktorom je dominantný práve kultúrno-historický potenciál. Absolvent nadobudne teoretické i praktické zručnosti o tom, ako úspešne riadiť a poskytovať rôznorodé služby v oblasti cestovného ruchu a stane sa kvalifikovaným sprievodcom cestovného ruchu pre účastníkov domácich i zahraničných zájazdov.