Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Prednáška „Pracovné právo“ a „Terminológia pracovného práva v slovenčine a v angličtine“

V pondelok 6. novembra 2017 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnila prednáška s odborníkom z praxe – Mgr. Ing. Rastislavom Kellerom. Prednášku zorganizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave. 

Welcome day FF 2017

Prvý ročník Welcome day FF pre našich čerstvých prvákov Bc. štúdia, v rámci ktorého sa mohli dozvedieť o aktivitách fakulty a univerzity, do ktorých sa môžu zapojiť. Nechýbal ani Psychoklub so psychotestami a psychologickým testovacím systémom Schuhfried. Rozdali sme fakultné predmety, tričká, perá, šálky a termohrnčeky... Porozprávali sme, čo predstavujú organizácie AIESEC, Erasmus +, AZU či Študentská rada. Tak opäť o rok, milí študenti! :)
Fotogaléria

Oznámenie o habilitačnej prednáške Mgr. Juraja Mištinu, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 9. 11. 2017 o 9.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Juraja Mištinu, PhD., odborného asistenta na FPV UCM v Trnave, na tému „Rozvoj profesionálnych komunikačných zručností v nefilologických oblastiach štúdia na vysokej škole“ a obhajoba habilitačnej práce na tému „Tvorba a návrh kurikula na výučbu angličtiny doktorandov v prírodovedných a technických oblastiach štúdia“ v odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry.

Výberové konanie

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o VŠ “ ) a v zmysle § 2 ods. 3 Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, výberové konanie na obsadenie funkčného pracovného miesta.

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUCOM 2017

Milá kolegyňa, milý kolega,
milí naši priatelia,
srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUCOM 2017 - Otvorené cesty vo vzdelávaní v multikultúrnej škole. Už tradične sa naša konferencia uskutočňuje v adventom predvianočnom čase a radi Vás privítame i tento rok 7. decembra 2017 v Trnave.

Konferencia „The Grotesque, Freakish and Bizarre in Anglophone Literatures and Cultures

V dňoch 11. - 12. 10. katedra anglistiky a amerikanistiky zorganizovala konferenciu nazvanú "The Grotesque, Freakish and Bizarre in Anglophone Literatures and Cultures," na ktorej sa zúčastnilo 20 účastníkov zo šiestich krajín (Francúzsko, Poľsko, Nový Zéland, USA, Česká republika a Slovensko). Fotogaléria

Náš prof. Peter Sýkora v relácii Večera s Havranom

Prestane byť človek stredom sveta? Končí antropocentrický model sveta? Technológie, klimatické zmeny, demografické pohyby a transhumanizmus vyvolajú tlak na predefinovanie postavenia človeka v novej konfigurácii sveta. Aké práva a aké hrozby číhajú na emancipovaného človeka, staneme sa otrokmi pokroku, pripravíme sa o slobody alebo ich jednoducho prestaneme potrebovať? V čom bude spočívať budúca jedinečnosť človek a jeho práv?

Pozrite si odpovede na tieto a mnohé iné otázky v podaní nášho prof. Petra Sýkoru z katedry filozofie a aplikovanej filozofie. 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11690/137712#62

Výberové konanie - odborný asistent

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta.

Výberové konanie - docent

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta.