Aktuality

Postup pri odovzdávaní záverečnej práce a prihlasovaní sa na štátnu skúšku

18.06.2018
Postup pri odovzdávaní záverečnej práce a prihlasovaní sa na štátnu skúšku

Študenti, ktorí majú štátne skúšky v augustovom termíne sa musia prihlásiť najneskôr do 04. 07. 2018. Záverečnú prácu k obhajobe treba odovzdať na sekretariáte FF UCM do 04. 07. 2018. Prácu je potrebné nahrať najneskôr do 01. 07. 2018. (Z dôvodu generovania kontroly originality)

1. Práca musí spĺňať
Všetky formálne náležitosti záverečných prác sa riadia Smernicou rektora o základných náležitostiach záverečných prác (vydaná v septembri 2016) http://www.ucm.sk/docs/legislativa/zakladne_nalezitosti_zaverecnych_prac_2016.docx 

2. Práca musí obsahovať
1. Obal
2. Titulnú stranu (VZOR na stiahnutie)
3. Zadanie práce v primárnom aj sekundárnom jazyku – ZADANIE PRÁCE POSKYTNE ŠTUDENTOVI ŠKOLITEĽ – TLAČÍ SA Z AISu!
4. Čestné vyhlásenie
5. Abstrakt v primárnom aj sekundárnom jazyku (totožný s textami abstraktu, ktoré študent vyplní pri vkladaní práce do AISu)

Podrobnejšia ŠTRUKTÚRA na stiahnutie

3. Vloženie práce do AISu
http://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/odovzdanie_zp.pdf
Prácu je potrebné nahrať najneskôr do 01. 07. 2018. (Z dôvodu generovania kontroly originality)

4. Odovzdanie práce
• 2 fyzické exempláre
(v pevnej, hrebeňovej alebo podobnej väzbe, minimálne jeden exemplár bude študentovi vrátený po obhajobe práce)
1 CD v pevnom priesvitnom obale, CD musí mať tlačený popis s predpísanými údajmi (nie rukou písaný). 

VZOR POPISU na stiahnutie.

V prípade, ak študent neodovzdá všetky podklady, práca nebude prijatá (nie je možné ani dodatočné odovzdávanie podkladov).

5. Odovzdanie dokumentov na príslušnom sekretariáte (miestnosti č. 209)
2x Licenčná zmluva pre CRZP (vytlačiť z AISu a podpísať)
2x Licenčná zmluva pre vysokú školu (vytlačiť z AISu a podpísať)
1x Analytický list (vytlačiť z AISu)
1x Texty abstraktu, texty práce (vytlačiť z AISu)
1 x Protokol o kontrole originality (vytlačiť z AISu) - časť protokolu označenú ako „Plain text dokumentu na kontrolu“ nie je potrebné tlačiť)
2x Prihláška na štátnu skúšku (PRIHLÁŠKA na stiahnutie)
- prihlášky budú potvrdené, len ak sú podpísané vedúcim práce a boli odovzdané všetky náležité dokumenty - 1 exemplár prihlášky odovzdá študent na katedru, na ktorej obhajuje prácu
- druhý exemplár odovzdáva študent na študijné oddelenie 

6. Odovzdanie prihlášky na študijné oddelenie 
1 x potvrdená a podpísaná prihláška (podpísaná študentom a vedúcim práce!)
1 x podpísaný a skontrolovaný výpis známok (až po absolvovaní a zapísaní všetkých hodnotení do AISu)

Pomôcka pre kontrolu postupu odovzdania záverečnej práce na stiahnutie.
Postup pri odovzdaní záverečnej práce na stiahnutie.

Vložil: Martina Vlachovičová
Zodpovedná osoba: PhDr. Ján Demčišák, PhD.
Zdroj: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť FF UCM