Aktuality

Postup pri odovzdávaní záverečnej práce a prihlasovaní sa na štátnu skúšku

26.03.2018
Postup pri odovzdávaní záverečnej práce a prihlasovaní sa na štátnu skúšku

Študenti, ktorí majú štátne skúšky v máji a júni 2018 sa musia prihlásiť najneskôr do 10. 05. 2018. Záverečnú prácu k obhajobe treba odovzdať na sekretariáte FF UCM do 20. 04. 2018.

1. Práca musí spĺňať
Všetky formálne náležitosti záverečných prác sa riadia Smernicou rektora o základných náležitostiach záverečných prác (vydaná v septembri 2016) http://www.ucm.sk/docs/legislativa/zakladne_nalezitosti_zaverecnych_prac_2016.docx 

2. Práca musí obsahovať
1. Obal
2. Titulnú stranu (VZOR na stiahnutie)
3. Zadanie práce v primárnom aj sekundárnom jazyku – ZADANIE PRÁCE POSKYTNE ŠTUDENTOVI ŠKOLITEĽ – TLAČÍ SA Z AISu!
4. Čestné vyhlásenie
5. Abstrakt v primárnom aj sekundárnom jazyku (totožný s textami abstraktu, ktoré študent vyplní pri vkladaní práce do AISu)

Podrobnejšia ŠTRUKTÚRA na stiahnutie

3. Vloženie práce do AISu
http://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/odovzdanie_zp.pdf

4. Odovzdanie práce
• 2 fyzické exempláre
(v pevnej, hrebeňovej alebo podobnej väzbe, minimálne jeden exemplár bude študentovi vrátený po obhajobe práce)
1 CD v pevnom priesvitnom obale, CD musí mať tlačený popis s predpísanými údajmi (nie rukou písaný). 

VZOR POPISU na stiahnutie.

5. Odovzdanie dokumentov na príslušnom sekretariáte (miestnosti č. 209)
2x Licenčná zmluva pre CRZP (vytlačiť z AISu a podpísať)
2x Licenčná zmluva pre vysokú školu (vytlačiť z AISu a podpísať)
1x Analytický list (vytlačiť z AISu)
1x Texty abstraktu, texty práce (vytlačiť z AISu)
1 x Protokol o kontrole originality (vytlačiť z AISu) - časť protokolu označenú ako „Plain text dokumentu na kontrolu“ nie je potrebné tlačiť)
2x Prihláška na štátnu skúšku (PRIHLÁŠKA na stiahnutie)
- prihlášky budú potvrdené, len ak sú podpísané vedúcim práce a boli odovzdané všetky náležité dokumenty - 1 exemplár prihlášky odovzdá študent na katedru, na ktorej obhajuje prácu
- druhý exemplár odovzdáva študent na študijné oddelenie 

6. Odovzdanie prihlášky na študijné oddelenie 
1 x potvrdená a podpísaná prihláška (podpísaná študentom a vedúcim práce!)
1 x podpísaný a skontrolovaný výpis známok (až po absolvovaní a zapísaní všetkých hodnotení do AISu)

Pomôcka pre kontrolu postupu odovzdania záverečnej práce na stiahnutie.
Postup pri odovzdaní záverečnej práce na stiahnutie.

Vložil: Martina Vlachovičová
Zodpovedná osoba: PhDr. Ján Demčišák, PhD.
Zdroj: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť FF UCM